Algemene-Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Warme bakker De Jong

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Warme bakker De Jong. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Warme bakker De Jong te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Warme bakker De Jong zijn vrijblijvend. Warme bakker De Jong accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Warme bakker De Jong behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg en administratie kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Warme bakker De Jong behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Warme bakker De Jong zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Warme bakker De Jong ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Warme bakker De Jong daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dag na de aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Warme bakker De Jong aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal betaling via de webshop als er sprake is van bezorging of contante betaling in onze winkel als er sprake is van het via de webshop bestelde producten zelf op te halen in de winkel, tenzij anders besproken.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Warme bakker De Jong de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Warme bakker De Jong wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Warme bakker De Jong. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Warme bakker De Jong zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Warme bakker De Jong, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Warme bakker De Jong over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Hetzij aan de klant zelf hetzij aan de receptie van het opgegeven afleveradres.

Klantgegevens
Indien de klant aan Warme bakker De Jong opgave doet van een adres is Warme bakker De Jong gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan: Warme bakker De Jong Rulstraat 22 4901 LN Oosterhout Tel: 0162 453256

Aansprakelijkheid
Warme bakker De Jong is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Warme bakker De Jong is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Warme bakker De Jong komen. Warme bakker De Jong draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Warme bakker De Jong eveneens geen verantwoordelijkheid. Warme bakker De Jong is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Warme bakker De Jong, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Warme bakker De Jong. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Warme bakker De Jong uitgesloten.

Diversen
Ingeval van overmacht heeft Warme bakker De Jong het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Warme bakker De Jong gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Warme bakker De Jong kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Warme bakker De Jong geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Warme bakker De Jong. Niets uit uitgaven of publicaties van Warme bakker De Jong mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Warme bakker De Jong.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen Warme bakker De Jong en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, telefonisch, schriftelijk - of per e-mail bij Warme bakker De Jong te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Producten waarover een klacht is ingediend, dient in originele verpakking klaar gezet te worden voor ophaal door Warme bakker De Jong. Warme bakker De Jong heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product hiervoor wordt geen geld gerestitueerd. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Warme bakker De Jong te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bedrijf: Bakkerij de Jong Oosterhout
Website: www.bakkerijdejongoosterhout.nl
Adres: Rulstraat 22, 4901 LN
KvK: 5562787
Telefoon: 0162-453256
E-mail: info@bakkerijdejongoosterhout.nl

Bakkerij de Jong


Rulstraat 22
4901 LN  OOSTERHOUT

Heeft u vragen?
Bel 0162-453256 of stuur ons een e-mail of bericht.